DSC 3763

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Čtvrtek, 24 Září 2009 06:59

Obecní zastupitelstvo v Ostratě po projednání vydává dne 19.12.2008, na základě

par. 6 odst. 4 písm. b, par. 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením par. 10 písm. d) a ustanovením par.

84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku o

stanovení koeficientu daně z nemovitosti.

 

Článek l.

Místní koeficient

Na území obce Ostrata se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových

prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory s výjimkou pozemků orné půdy,

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů,
ve výši 2,0.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.

V Ostratě dne 19. prosince 2008

 
free pokerfree poker