DSC 3763

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o zachování klidu, zejména nočního v obci Ostrata

Čtvrtek, 24 Září 2009 06:49

Obecní zastupitelstvo v Ostratě po projednání vydalo v souladu s ustanovením § 84

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku o zachování klidu,

zejména nočního v obci Ostrata.

§ 1

Na území obce Ostrata jsou všichni povinni dodržovat klid a vyvarovat se všech

činností, při nichž by nepřiměřeným a neodůvodněným hlukem rušili ostatní občany.

§2

Je zakázáno rušit klid zejména: - křikem, - hlučnou hudební produkcí, - hlučným

provozováním rozhlasových, televizních a jiných zařízení, - nadměrným hlukem

jiných přístrojů, zařízení, motorových vozidel apod., - hlukem způsobeným provozem

živností a provozů.

§ 3

Noční klid se stanoví na dobu od 22.00 hod. do 6.00 hod. V tomto čase je povinností

každého zachovat klid tím, že omezí hlučné a zvukové projevy přiměřeně době a

charakteru zdroje zvuku. Provozovatelé pohostinských, restauračních, kavárenských

a jiných zařízení zodpovídají za to, že provozem nebude narušován noční klid.

Budou řádně dodržovat uzavírací hodinu své provozovny či podobných zařízení dle

dohody s Obecním úřadem v Ostratě.

§4

Pořadatel tanečních zábav, diskoték a podobných akcí konaných mimo uzavřené

objekty je povinen zajistit ukončení hudební produkce do 24.00 hod. Prodloužení této

hodiny musí být dohodnuto s Obecním úřadem v Ostratě. Dále odpovídá za

dodržování klidu ve smyslu této vyhlášky.

§5

Porušení této vyhlášky podléhá přestupkovému řízení ve smyslu zák. č. 200/90 Sb. o

přestupcích a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

V Ostratě dne 2. května 2008

 
free pokerfree poker