DSC 3763

NAŘÍZENÍ OBCE OSTRATA Č. 1/2016 O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE

Pátek, 18 Březen 2016 00:00


NAŘÍZENÍ OBCE OSTRATA Č. 1/2016

O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE

Zastupitelstvo obce Ostrata na svém zasedání dne 16. 3. 2016 usnesením č. 11.8 vydalo na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1, § 102 odst. 4 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Ostraty.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení") je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na území obce Ostraty jsou zakázány.

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Podomním prodejem a poskytováním služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí taková nabídka a prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení nebo rekreaci.

(2) Pochůzkovým prodejem a poskytováním služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Ostraty se zakazuje provozovat:

a) podomní prodej a poskytování služeb,

b) pochůzkový prodej a poskytování služeb.

Čl. 4

Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, podomní a pochůzkový prodej a poskytování služeb při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích.

Čl. 5

Sankce

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle jiných právních předpisů.2)

Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Ing. Miroslav Gargulák                                                                       Arnošt Horák

starosta                                                                                   místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce:   17. března 2016

Sňato z úřední desky:            18. dubna 2016

_________________________

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů.
 
free pokerfree poker