DSC 3763

Obecně závazná vyhláška obce Ostrata č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Pondělí, 22 Únor 2016 06:14


Zastupitelstvo obce Ostrata se na svém zasedání dne 17.2.2016 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Účel úpravy


 

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrata a stanovují se práva a povinnosti k zajištění bezpečnosti a k udržování čistoty veřejných prostranství na území obce Ostraty a k ochraně veřejné zeleně.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů


 

  1. Veřejná prostranství – jsou jimi všechny chodníky, komunikace, veřejná zeleň, parky, hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,  a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).
  2. Vodítko – je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
  3. Náhubek – je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa.
  4. Volný pohyb psa – je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství je pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele a není veden na vodítku.
  5. Chovatel – je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, a to trvale nebo dočasně.
 

Čl. 3

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství


 

1.    Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v Příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.

2.    Není-li osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15 let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.

3.    Povinnosti osob doprovázejích psa (psy) dle odstavce 1 a 2 článku 3 se nevztahují na psy vykonávající služební činnosti, na slepecké či asistenční psy.

4.    Osoba, která psa doprovází , je povinna zabránit vstupu psa na veřejná prostranství v obci Ostrata, sloužící jako dětská hřiště či sportoviště.

5.    Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou. Chovatel upevní známku na obojek psa tak,aby známka byla viditelná.

6.    Osoba doprovázející psa je povinna zajistit neprodleně odstranění případného znečištění veřejného prostranství exkrementy způsobené doprovázeným psem.

Čl. 4

Účinnost


 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.   Ing. Mirosla Gargulák - starosta obce
   Arnošt Horák   místostarosta                                           
                                                                                 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   19.2.2016

Sejmuto z úřední desky dne:          7.3.2016

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Ostrata  č. 2/2016  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrata
mo2016
 
free pokerfree poker