DSC 3763

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Pondělí, 24 Srpen 2009 08:49

Zastupitelstvo obce Ostrata na svém jednání dne 20. prosince 2006 schválilo na základě ustanovení § 10 písm. a), § 12, § 84 odst. 2 písm. i, § 87 a § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 2, § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1
předmět poplatku a působnost vyhlášky

1. předmětem místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“) je pes starší 6 měsíců;
2. tato obecně závazná vyhláška stanoví sazby poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost, způsob jeho výběru, způsoby identifikace psa, osvobození od poplatku a další skutečnosti pro účely jeho výběru na území obce Ostrata.

 

článek 2
poplatník

1. místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území obce Ostrata, která je vlastníkem psa.

 


článek 3
správce poplatku


1. místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na    území obce Ostrata, která je vlastníkem psa.
2. správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.

 


článek 4
ohlašovací a oznamovací povinnost

 

1. vlastník psa je povinen ohlásit se správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku veškeré údaje uvedené ve formuláři, který získá od správce poplatku;
2. poplatník splní ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku doručí vyplněný formulář osobně;
3. do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na změnu výše poplatkové povinnosti či na vznik nebo zánik osvobození.

 

článek 5
sazba místního poplatku

 
1. obec Ostrata stanovila sazbu místního poplatku ze psů ve výši 100,-Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa je stanovena sazba poplatku 150,-Kč.

 


článek 6
osvobození od místního poplatku

1. osvobozeny zcela od poplatku jsou:
• osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem);
• vlastníci, kteří chovají psa pro služební účely Policie ČR;
• vlastníci, kteří chovají psa pro potřeby léčení canisterapie doložené certifikátem canisterapeutického sdružení;
• vlastníci, kteří chovají psa pro záchranářské účely se speciálním výcvikem doložené příslušným osvědčením záchranářské brigády.

 

článek 7
splatnost poplatku

1. poplatník je povinen zaplatit místní poplatek následovně:
• činí-li poplatek do a včetně 250,-Kč ročně, nejpozději do 30. dubna každého roku;
• činí-li poplatek 251,-Kč a více ročně, lze jej zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 30. dubna a 30. září každého roku;
2. vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se místní poplatek ze psů od prvního měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatek nižší než 50,-Kč se nevyměřuje;
3. zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost místní poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámí správci poplatku. Poměrná část uhrazeného poplatku se vrací na žádost poplatníka jen v případě, činí-li nárokovaná částka více než 50,-Kč.

 

článek 8
zaplacení poplatku

1. poplatník je povinen zaplatit místní poplatek u správce poplatku v určené době splatnosti formou bezhotovostního převodu z účtu poplatníka na účet správce poplatku nebo hotově na obecním úřadě;
2. v případě osvobození od placení místního poplatku správce vydá poplatníkovi potvrzení o této skutečnosti.

 

článek 9
společná a závěrečná ustanovení

1. splněním povinnosti podle této vyhlášky nevzniká oprávnění k držení psa v případech, kdy není jinými předpisy držení psa povoleno;
2. tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě dle čl. 4 odst. 1 a 2 svoji ohlašovací nebo oznamovací povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů1);
3. nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zároveň může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru2);
4. pokud poplatník nesplní  svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla3);
5. byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven4)
6. v řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění;
7. tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.

 

 

 

1)  zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
2) ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
3) ustanovení § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
4) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

 

 
free pokerfree poker