DSC 3763

Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Pondělí, 24 Srpen 2009 08:44

Podávání žádostí o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) Informace o činnosti  obce Ostrata jsou zveřejňovány způsobem uvedeným v části 3 tohoto materiálu. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je nutno podat obci žádost o její poskytnutí.

2) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo dalšími způsoby.

Z žádosti musí být zřejmé:
   a) kdo dotaz činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby, u písemné žádosti podpis
   b) jaká informace je požadována
   c) že je určena obci Ostrata.

Neobsahuje-li žádost  všechny tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obec žádost odloží.

Při podání žádosti je možno postupovat podle vzoru žádosti, který je k dispozici na obecním úřadě.

3) Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace obec postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., tj. žádost posoudí a:
   a) v případě, že žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li do 30 dnů, obec rozhodne o odmítnutí žádosti.
   b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost odloží a odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
   c) v případě ústní nebo telefonické žádosti poskytuje obec vyžádanou informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je nutno podat žádost písemně
   d) poskytne požadovanou informaci ( pro rok 2000 je tato lhůta prodloužena na 30 dnů) od přijetí žádosti způsoby uvedenými v zákoně.

4) Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí obecOstrata nejpozději do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

5) Lhůty pro poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně a lze je prodloužit v  roce 2000 o 20 dnů, v roce 2001 o 15 dnů, a v letech následujících o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
   a) vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti
   b) konzultace s jiným orgánem státní správy

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

6) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad Ostrata neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí(§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace(§11).

7) V případě, že obec žádosti nevyhoví, byť jen částečně, vydá o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Rozhodnutí musí obsahovat: označení a adresu úřadu žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění rozhodnutí o omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkce pracovníka vyřizujícího žádost.

8) Proti rozhodnutí Obecního úřadu Ostrata je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

O odvoláních proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o informaci, rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje.

9) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (§247 a násl.zákona č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

 
free pokerfree poker